<? the_title(); ?> - KVVY

Jätevesitutkimukset

KVVY on alueensa johtava jätevesiin erikoistunut tutkimuslaboratorio. Palvelumme kattavat laajasti jätevedenkäsittelyyn, teollisuusjätevesiin ja jätevedenpuhdistamoiden toimintaan liittyvät selvitykset. Työn keskiössä ovat velvoitetarkkailut – toisin sanoen ympäristölupaan perustuva puhdistamoilla tapahtuva näytteenotto sekä tulosten raportointi.

Jätevesitarkkailujen lisäksi teemme laajasti jätevedenkäsittelyyn liittyviä selvityksiä, kuten vesihuoltolaitosten riskienarviointia, vuotovesimittauksia ja teollisuusjätevesien viemäröintikelpoisuustutkimuksia. Näytteenotosta vastaavat jäteveden käsittelyyn erikoistuneet sertifioidut näytteenottajat. Näytteet analysoidaan akkreditoidussa laboratoriossamme. Kalustoomme kuuluvat siirrettävät automaattiset näytteenottimet, joilla voidaan kerätä kokoomanäytteitä esimerkiksi viemäriverkostossa ja teollisuuslaitoksilla. Monipuolisella kenttätutkimusvälineistöllä kuten hapen, pH:n, lämpötilan ja sähkönjohtokyvyn mittauksilla täydennämme näyteanalyysien dataa.

KVVY järjestää jätevedenpuhdistamoiden käyttöhenkilökunnalle ja käyttövastaaville erilaisia koulutuksia. Koulutusten tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä ja vahvistaa vesihuoltolaitosten, jätevedenpuhdistamoiden sekä teollisuuden jätevedenkäsittelystä vastaavan henkilöstön osaamista. Koulutukset suunnitellaan laitosten tarpeiden pohjalta.

KVVY:n jätevesipalvelutarjonta sisältää muun muassa:

 • Jätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailu
 • Prosessioptimointi jätevedenpuhdistamoilla
 • Aktiivilietteen mikroskopointi
 • Tekoäly ja puhdistamoiden etäkäyttö
 • Teollisuusjätevesisopimukset
 • Teollisuusjätevesien tarkkailu
 • Viemäröintikelpoisuusselvitykset
 • Kuormitusselvitykset
 • Haitta-aineselvitykset
 • Ympäristölupahakemusten, lupaselvitysten ja tarkkailuohjelmien laatiminen
 • Jätevesikoulutukset, neuvonta ja puhdistamoiden ajotavan hallinta
 • Jätevesien myrkyllisyystestaus (mm. nitrifikaation inhibitio)
 • Vuotovesiselvitykset
 • Vesihuoltolaitosten riskienarviointi (Sanitation Safety Plan, SSP) ja varautuminen
 • Viemäriverkoston hajukaasumittaukset
 • Lietelausunnot
 • Alkaliteetin ja sulfaatin anturimittaukset
Ota yhteyttä:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille