<? the_title(); ?> - KVVY

Valumavesien hallinta

Valumavesien hallinnan suunnittelu on tärkeää tuottavan ja viihtyisän ympäristön säilymiselle. Valuma- alueen vedenpidätyskykyä lisäävillä toimenpiteillä vähennetään muun muassa haitallisia tulvia ja uomaeroosiota sekä parannetaan tuotantoalueiden ja vesistöjen tilaa. Tarjoamme kokonaisvaltaista vesien- ja luonnonhoidon suunnittelupalvelua valuma-alueille ja vesistöihin. 

Erilaiset veden viipymään vaikuttavat toimenpiteet pidättävät ravinteita ja maa-aineksia valuma-alueella, mikä vähentää uomien kunnossapitotarvetta. Vesienhoidon kannalta hyvä maanrakenne ja kasvukunto  ovat perusedellytyksiä huuhtouman ja vesistökuormituksen vähentämiselle. Omassa lähiympäristössä viihtyminen on tärkeää. Huomioimme suunnitelmissamme maiseman, virkistyskäytön, riistanhoidon ja luonnon monimuotoisuuden.

  • Kosteikot ja laskeutusaltaat
  • Pohjapadot ja säädettävät patorakenteet
  • Eroosiosuojaukset
  • Hulevesi- ja vedenohjausjärjestelmät
  • Tulvasuojelu vedenohjausjärjestelmät


Luonnonhoito

Luonnonhoidon toimenpiteillä parannetaan riistan ja kalaston elinympäristöjen tilaa, luonnon monimuotoisuutta ja maisema-arvoja. Tarjoamme yhteistyötahojemme kanssa monipuolisia luonnonhoidon suunnittelupalveluja, jotka voidaan kohdentaa asiakkaiden toiveiden mukaisesti joko pelto-, metsä- tai vesielinympäristöjen  hoitoon.

  • Luonnon monimuotoisuus- sekä vesilintukosteikot
  • Soiden ennallistaminen ja metsäluonnonhoito
  • Virtavesi- ja vesistökunnostukset
  • Maisemasuunnittelu
Ota yhteyttä:

Janne Pulkka

Suunnittelupalvelut osaston johtaja
Puh. 050 553 9554


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille