<? the_title(); ?> - KVVY

Sivuston käyttöehdot

KVVY.FI -sivuston käyttöehdot

KVVY Tutkimus Oy tarjoaa vesi- ja ympäristötutkimuspalveluja omistajansa  Koke­mäen­joen vesistön vesien­suojeluyhdistys Ry:n jäsenistölle ja ulkopuolisille asiakkaille. KVVY ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä hoitoa toimialueellaan. Näistä toimijoista yhdessä käytetään seuraavassa nimitystä KVVY.

Kun käytät KVVY:n verkkosivuja ja niiden palveluita, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Tutustu siis niihin huolellisesti. Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja KVVY:n välillä. Älä käytä sivustoa tai sen palveluja, jos et hyväksy kaikkia ehtoja tai et suostu noudattamaan niitä. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin saattaa liittyä lisäksi erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivujen yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

KVVY:llä on oikeus muuttaa verkkosivustojaan, niiden sisältöä sekä sivuston käyttöehtoja ilmoittamatta etukäteen.

Yksityisyydensuoja ja henkilötiedot

KVVY kerää ja käsittelee henkilötietoja ainoastaan lain sallimalla tavalla ja varmistaa yksityisyyden suojan to­teu­tumisen henkilötietojen käsittelyn kaikissa muodoissa.

KVVY sitoutuu verkkosivustonsa käyttäjien ja asiakkai­densa yksityisyyden suojaamiseen. Joissakin sivuston osissa saatetaan pyytää luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi yhteydenottopyynnön, palautteen tai uutiskirjeen tilau­ksen yhteydessä. Ilmoitettuja tietoja saatetaan tallentaa KVVY:n henkilö­rekistereihin, jolloin tietoja hyödynnetään tarkoituksiin, jotka on määri­telty KVVY:n Asiakas- ja jäsenrekisterin tietosuojaselosteessa . Ottamalla yhteyttä meihin, rekisteröidyn on mahdollista tarkistaa omat henkilötietonsa. Kaikki puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan kokonaan, jos käyttäjä sitä pyytää.

Henkilötietoja käsitellään KVVY Tutkimus Oy palvelujen, toiminnan ja asiakas­suhteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen. Tietoja hyödynnetään myös asiak­kaille suunnattuun markkinointiin. Mikäli sinulla herää näihin käyttöehtoihin tai yksityisyyden suojaan liittyvä kysymyksiä, olethan meihin yhteydessä sähkö­postitse.

Tekijänoikeus

Näiden sivujen aineettomat oikeudet kuuluvat KVVY:lle. Sivuston ja sen sisältämien tietojen hyö­dyntäminen on sallittua vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoi­tukseen ilman erillistä Kokemäenjoen vesistön vesien­suojeluyhdistys Ry:n tai KVVY Tutkimus Oy:n kanssa tehtyä sopimusta. Edellä mainittua käyttöä lukuun ottamatta verkkosivuston sisällön tai sen osien kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry:n tai KVVY Tutkimus Oy:n kirjallista suostumusta.

Vastuut

Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu aina käyttäjän omalla vastuulla. KVVY ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeel­lisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Myöskään sivujen toimivuutta kes­key­tyksettömästi ja virheettömästi ei voida taata.

KVVY ei ole vastuussa mistään tarjoamansa verkkosivuston tai sen kes­keytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu KVVY:lle. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry:n tai KVVY Tutkimus Oy vastuu on enintään Suomen lain säännösten mu­kainen.

Evästekäytäntö

Eväste on tiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. KVVY:n verkkosivulla käytetään evästeitä palveluiden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, sivuston käytettävyyden parantamiseksi ja markkinoinnin kohden­tamiseen.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden torjuminen saattaa hidastaa sivuston toimintaa tai estää palvelun käyttämisen kokonaan.

KVVY käyttää evästeitä tiedonkeruuseen. Evästeet voivat kerätä tietoa esimerkiksi siitä, miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä verkkosivuja hän selaa ja milloin, mikä selain on käytössä, mikä on laitteen käyttöjärjestelmä ja IP-osoite. Yksistään evästeiden avulla käyttäjää ei voida tunnistaa. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää muulla tavoin tunnistettuun käyttäjään, joka on esim. tilannut uutiskirjeen tai ilmoit­tautunut KVVY Tutkimus Oy tapahtumiin. Kyseisessä tapauksessa tietoja kerätään ja käsitellään tavoilla, jotka ilmenevät tietosuojaselosteessa.

KVVY:n sivuilla käytettään Google Analytics -tekniikka, mikä hyö­dyntää evästeitä. Niiden avulla voidaan laatia tilastoja verkkosivuston käytöstä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelun käytöstä. Kerätyn tiedon perusteella ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

KVVY voi hyödyntää sivustojen käytöstä kerättyä aineistoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. KVVY saattaa luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. KVVY voi esittää näille kohderyhmille niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa aiemman verkkokäyttäytymisen perusteella. Käyttäjä voi estää kohdentamisen kokonaan tai yrityskohtaises­ti Your­OnlineChoices -sivustolla (European Interactive Digital Advertising Alliancen, EDAA) esitetyillä tavoilla.

Sosiaalisen median liitännäiset ja sivustolla esiintyvät linkit

KVVY:n sivustolla saattaa esiintyä linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkopalveluihin ja sosiaalisen median liitännäisiä. KVVY:n sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät lii­tännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta. KVVY:n sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovel­luksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. KVVY ei vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä ai­neis­tosta tai niiden käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Soita meille Soita meille