<? the_title(); ?> - KVVY

Loimijoen vesienhoitotyön koordinointi

Loimijoki virtaa neljän maakunnan alueella Hämeen, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan risteyskohdassa. Huittisissa Loimijoki yhtyy Kokemäenjokeen. Loimijoen valuma-alueella on järviä hyvin vähän ja ne painottuvat latvavesille Tammelan järviylängölle.

Loimijoki ja sen sivu-uomat ovat ekologiselta luokittelultaan vain välttävässä ja yläjuoksun osalta tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Joki virtaa alavien viljelyalueiden läpi ja on luonnostaan savisameaa. Lisäksi erityinen haaste on vieraslaji isosorsimon nopea lisääntyminen.

Loimijoen vesistön vedenlaatu ekologisen luokittelun mukaan.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on koordinoinut Loimijoen vesienhoitotyötä vuoden 2019 alusta. Koordinointityön tavoitteena on koota alueen toimijat vesienhoitotyön tueksi, lisätä kunnostustoimien toteutusta alueella ja viestiä aktiivisesti vesien tilasta ja sen eteen tehtävistä toimista. Työkaluksi tärkeimpien toimien tunnistamiseksi on koottu Loimijoen pelastusohjelma.

Loimijoen alueen kunnat ovat sitoutuneet vesienhoitotyön tukemiseen vuoteen 2024 asti keväällä 2020 valmistellun toimintasuunnitelman (pdf) mukaisesti. Lisäksi resursseja haetaan erilaisista hankerahoituksista. Vuonna 2019 toteutettiin asukasviestintään keskittyvä Loimijoen vesiviesti -hanke. Vuosina 2019-20 tehtiin neuvontaa ja kehitettiin työkaluja Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hankkeessa. Vuosina 2020-21 toteutettiin Loimaan Lappijoen kunnostukseen liittyvä Virtaava Lappijoki -hanke sekä kunnostussuunnittelua Kourajoella Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoituksella. Vuosina 2021-22 Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II) -hanke jatkoi aiemmassa Loiku-hankkeessa aloitettua työtä, aktivoiden kunnostustoimien toteutusta Loimijoen alueella, tiivistäen eri sektoreiden toimijoiden yhteistyötä ja jalkauttaen jo kehitettyjä vesienhoidon työkaluja laajempaan käyttöön. Vuonna 2023 Loimijoki-työ sai jatkoa Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon III (Loiku III) -hankkeen myötä. Loiku III -hankkeessa viedään alueelle laadittuja kunnostussuunnitelmia toteutukseen ja jatketaan alueella tehtyä verkostotyötä. Lisäksi vuonna 2023 selvitetään Huittisten Pukinojan virtavesikunnostusmahdollisuuksia ja tähän työtä avustaa Leader Joutsenten reitti. Vastaavasti Kaltonojalla poistetaan isosorsimoa ja korjataan vanha patorakenne Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella vuosina 2023-24.

Loimijoen alueen työ on osa Kokemäenjoen vesistöalueen vesistökunnostusverkostoa. Verkoston sivuilta löydät tietoa alueen vesien tilasta, kunnostustoimista ja kunnostuksia tekevistä paikallisista yhdistyksistä. Liity mukaan verkostoon! Verkoston kuulumisia seuraat helpoiten tykkäämällä verkoston facebook-sivusta @vesienhoitoKVVY

Loimijoen vesienhoitotyö tarvitsee lisää tukijoita. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva tapa olla mukana yhteisistä vesistämme huolehtimassa.

Tule mukaan Loimijoen vesienhoitoa edistämään!

Loimijokityön tukijat vuonna 2023:

  • Ympäristöministeriö ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
  • Leader Joutsenten reitti
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus
  • Forssan kaupunki, Huittisten kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Loimaan kaupunki, Punkalaitumen kunta, Tammelan kunta, Ypäjän kunta
  • KVVY Yhdistyksen jäsenet Loimijoen alueella
Ota yhteyttä:

Hanna Arola

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 2461 322


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi