<? the_title(); ?> - KVVY

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II)

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II) -hanke jatkaa vuosina 2019-20 Loiku-hankkeessa aloitettua työtä. Loiku II -hankkeen tavoitteena on aktivoida kunnostustoimien toteutusta Loimijoen alueella, tiivistää eri sektoreiden toimijoiden yhteistyötä ja jalkauttaa jo kehitettyjä vesienhoidon työkaluja laajempaan käyttöön. Hanke edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukee valuma-aluetasoista vesienhoidon suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta.

Hankkeen toimet

Hanke muodostuu kolmesta toisiaan tukevasta osuudesta. Loimaan Hanhijoen aluetta koskeva osuus toteutetaan yhteistyössä Valonian kanssa.

1. Loimijoen pelastusohjelman jalkautus Loimijoen vesistöalueella

Loiku-hankkeessa tehtiin Loimijoen vesistöalueelle pelastusohjelma. Loiku II -hankkeessa aloitetaan pelastusohjelman toimeenpano kontaktoimalla pelastusohjelman toteutukseen keskeisesti vaikuttavia tahoja ja kannustamalla heitä pelastusohjelman toteutukseen. Lisäksi hanke neuvoo paikallisia toimijoita sekä vahvistaa ja laajentaa edelleen alueellista toimijaverkostoa.

Tutustu Loimijoen pelastusohjelmaan

Kuvakaappaus Loimijoen pelastusohjelman aloitussivusta
Pelastusohjelma on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot vesien tilan parantamiseksi.
2. Vesistörakenteiden rakentamisen ohjaus Nientenojan alueella

Loiku II -hankkeessa tuetaan maanomistajia edellisessä hankkeessa Punkalaitumen Nientenojalla suunniteltujen kunnostuskohteiden toteutuksessa, seurataan toimien vaikuttavuutta vesinäytteenotolla ja kootaan yhteen paikallistason kokemuksia toimintamallista. Lisäksi edistetään vielä rahoitusta vailla olevien kunnostuskohteiden siirtymistä toteutukseen. Pilottialueella toteutettavat toimet dokumentoidaan ja pilottialueella toteutetaan aktiivista viestintää.

Esite valuma-aluesuunnittelun toimintamallista: Yhteistyöllä valuma-alue kuntoon (pdf)

Video Nientenojan pilottialueelta: Nientenojan pilottialueen kunnostustoimet

Tarinakartta Nientenojan pilottialueelta: Loimijoki kuntoon ojanvarsi kerrallaan

Tarinakartta Takunkulman uomakunnostuksesta: Nientenojan kaksitasouomat ja altaat

MTK:n tekemä video Takunkulman uomakunnostuksesta: Pellolla-video

Piirretty kartta Loiku-hankkeen pilottialueen toimista
Loiku-hankkeen Nientenojan pilottialueen kunnostustoimien vaihe marraskuussa 2020.
3. Monitavoitteisten kunnostusten aktivoiminen Hanhijoen alueella

Loiku II-hankkeessa edellisen Loiku-hankkeen valuma-aluetoimien suunnittelumalli viedään uudelle pilottialueelle Loimaan Hanhijoelle. Valonia on laatinut alueelle vesienhoidon yleissuunnitelman vuonna 2019. Yleissuunnitelmassa alueen keskeisiksi haasteiksi tunnistettiin vesienhallinnan tehostaminen, maanomistajien tietoisuuden lisääminen ja alueen luonto- ja kalataloudellisten arvojen yhteen sovittaminen intensiivisen maankäytön kanssa. Loiku II -hankkeessa edistetään yleissuunnitelmassa tunnistettujen kunnostus- ja ohjaustoimien toteutusta. Lisäksi hanke toteuttaa pilottialueelle 1-2 monitavoitteista kunnostustoimea ja ohjaa kahdet purokunnostustalkoot. Pilottityön edetessä kehitetään edelleen Loikun toimintamallia ja edistetään sen leviämistä laajempaankin käyttöön.

Tutustu Hanhijoen vesienhoidon yleissuunnitelmaan (Valonia)

Vanha Mälläisen ojitusyhteisön kartta pöydällä
Ojitusyhteisöt ovat keskeisessä roolissa Hanhijoen vesienhallintatoimia mietittäessä. Edeltävä Loiku-hanke käynnisti jo keskustelut Mälläisen ojitusyhteisön isäntien kanssa.

Hankkeen rahoitus

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II) -hanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) ja Valonian yhteishanke. Hanke toteutetaan vuosina 2021-22. Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeet ovat osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja tukevat Maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman (Hiilestä kiinni) tavoitteita edistämällä vesiensuojelua, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hiilipäästöjen vähentämistä ilmastokestävää vesitaloutta sekä luonnon monimuotoisuutta.

Hanke jatkaa vuosina 2019-20 Ympäristöministeriön rahoituksella toteutetussa Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon (Loiku) -hankkeessa aloitettua työtä Loimijoen vesistöalueella.

Tutustu Loiku-hankkeen 2019-20 tuloksiin

Ota yhteyttä:

Hanna Arola

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 2461 322


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille