<? the_title(); ?> - KVVY

Kokemäenjoen vesistöalueen vapaat vesireitit

Ekoenergian rahoittamassa kaksivuotisessa Kokemäenjoen vesistöalueen vapaat vesireitithankkeessa toteutetaan Pirkanmaan alueella konkreettisia kunnostustoimia vesistöissä olevien kalojen nousuesteiden poistamiseksi. Hankkeessa toteutetaan myös virtavesien kunnostustoimia taimenen luontaisen elinkierron vahvistamiseksi. Hanke hyödyntää sitä pohjatyötä, jota KVVY on tehnyt toimialueellaan jo usean vuoden ajan kunnostustoimien toteuttamiseksi. Hankkeen aikana tuotetaan myös uutta tutkimustietoa Pirkanmaalla luontaisesti lisääntyvien taimenkantojen vaelluskäyttäytymisestä. Tutkimustiedolla pyritään viemään eteenpäin taimenkantojen hoitotoimenpiteitä.

Vapaat vesireitit-hankkeeseen on valittu kolme virtavesikokonaisuutta: Kovesjoki, Taipaleenjoki sekä Kooninjoki.

Kovesjoki sijaitsee Parkanon ja Ikaalisten kaupunkien alueella ja se sijoittuu Parkanon ja Kyrösjärven kalastusalueille. Kovesjoki on virtavesi-inventoitu ja sen taimenkannan tila on selvitetty sähkökoekalastuksilla. Kartoitusten perusteella vesistössä on runsaasti taimenen elinympäristöksi soveltuvia virta- ja koskialueita. Kovesjoen alaosalla oleva pato katkaisi taimenen vaellusmahdollisuuden noin sata vuotta sitten. Kovesjoen alaosassa sijaitsevalle padolle on laadittu jo kalatiesuunnitelma. Padon lisäksi vesistössä on myös useita muita kalankulun rajoittavia esteitä.

Kovesjoen alin voimalaitospato, johon on laadittu kalatiesuunnitelma.

Taipaleenjoki ja Kooninjoki sijaitsevat Oriveden kaupungin alueella kuuluen Längelmäveden kalastusalueeseen. Alueilla suoritetut sähkökoekalastukset ovat osoittaneet, että molemmissa vesistöissä esiintyy luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, joka DNA-tutkimusten perusteella poikkeaa viljelykäytössä olevista kannoista. Taipaleenjoen Myllykoskessa on vanha pato, joka sähkökoekalastusten perusteella estää taimenen liikkumisen joen yläosan koskialueille. Myös Kooninjoen Palmukoskessa oleva vanha voimalaitospato toimii kalojen totaalisena nousuesteenä, mikä heikentää olennaisesti taimenen luontaisen elinkierron toteutumista.

Hankkeessa kunnostetaan molempien koskien patoalueet niin, että ne mahdollistavat kalojen vapaan kulun. Alueella toteutetaan myös kutualueiden kunnostuksia. Lisäksi Taipaleenjoella selvitetään joessa esiintyvän taimenkannan vaelluskäyttäytymistä, nousuesteen poistamisen vaikutuksia taimenen leviämiseen padon yläpuoleisille koskialueille ja taimenen luontaisen lisääntymisen onnistumista näillä koskialueilla.

Kooninjoen Palmukosken nousueste.

Hankkeen aikana parannetaan ja laajennetaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen organisoimaa Pirkanmaan virtavesien kunnostusverkostoa sekä tiivistetään yhteistyötä vesialueiden omistajien, osakaskuntien ja kalastusalueiden kanssa. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota alueella toimivien kalastusseurojen  ja vapaa-ajankalastajien aktivoimiseen virtavesien ja taimenkantojen hoitotyöhön.

Lisätietoja

Heikki Holsti

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 246 1259


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi