<? the_title(); ?> - KVVY

Virtaava Lappijoki -hanke

Virtaava Lappijoki -hankkeen tavoitteena on tehdä kunnostussuunnitelma, jota noudattamalla Lappijoki-Kaltonojan uoma saadaan puhdistettua vieraslaji isosorsimosta sekä muusta haittaa aiheuttavasta vesikasvillisuudesta. Kunnostussuunnitelmassa etsitään myös keinoja joen kuivumisen ehkäisyyn alivirtaamien aikaan sekä mahdollisuuksia kuormituksen pidättämiseen ja eroosion vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jolla laajalle levinnyttä isosorsimo-ongelmaa voidaan jatkossa ratkaista muillakin jokialueilla.

Hankkeen tausta

Lappijoki sijaitsee Loimaalla. Joki saa alkunsa Oripään puolelta Oripäänkankaan metsäalueilta, joilta vedet kulkeutuvat pelto-ojien kautta Kaltonojaan, joka muuttuu alempana Lappijoeksi ja yhtyy lopulta Niinijokeen, joka puolestaan laskee Loimijokeen. Joen valuma-alueen pinta-ala on 26,8 km2. Valuma-alueen maaperä on pääasiassa savimaata. Lappijoki-Kaltonoja uomalla on pituutta noin kuusi kilometriä ennen sen muuttumista pelto-ojastoksi.

Vieraslaji isosorsimo on muutaman viime vuoden aikana kasvanut Lappijoen alaosan umpeen ja syrjäyttänyt muun kasvilajiston. Vapaata vesitilaa ei ole enää lainkaan, ja tästä aiheutuu merkittävää haittaa joen virkistyskäytölle.

 

vieraslaji isosorsimoa umpeen kasvanut Lappijoki
Lappijoen umpeen kasvanutta uomaa Haaroisten kartanon kohdalla.

Hankkeen toimet

Virtaava Lappijoki -hankkeessa tehdään kunnostussuunnitelma täysin umpeen kasvaneen Lappijoen alaosan kunnostamiseksi. Suunnitelmaan sisältyy myös joen hoitosuunnitelma isosorsimon uudelleen levittäytymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia joen alivirtaama-aikaisen vedenpinnan nostolle ja eroosiolta suojaaville rakenteille sekä selvitetään mahdollisuuksia muiden ravinnekuormitusta vähentävien rakenteiden tekemiselle uomaan.

Hankkeen rahoitus

Hanke on osa laajempaa Loimijoen alueen vesienhoidon edistämistyötä. Hanke toteutetaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja paikallisten maanomistajien perustaman Lappijoen Kaltonojan vesialueen suojelu yhdistyksen yhteishankkeena. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2020-31.5.2021. Hanke on saanut Leader-avustusta Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:ltä.

ihmisiä ulkona keskustelemassa
Lappijoen kunnostussuunnittelu aloitettiin maanomistajatilaisuudella jokivarressa lokakuussa. Janne Pulkka KVVY Tutkimus Oy:stä kertoo suunnittelun sisällöstä ja aikataulusta.

 

 

 

Ota yhteyttä:

Satu Heino

Vesienhoidon suunnittelu
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1207

Hanna Alajoki

Vesistöt ja vesienhoito
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1231

Janne Pulkka

Johtaja
Puh. 050 553 9554


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille