<? the_title(); ?> - KVVY

Pohjavesivaikutteiset purot -hanke

Pohjavesivaikutteisten purojen tiedetään olevan uniikkeja elinympäristöjä. Niiden suojelun tueksi tarvitaan ajantasaista tietoa, ja tähän vastasi osaltaan myös KVVY:n 2019-2020 toteuttama Pohjavesivaikutteiset purot -hanke. Hankkeessa kerättiin tietoa pohjavesivaikutteisissa puroissa vallitsevista elinoloista ja eliöstöstä – ennen kaikkea taimenkannoista. Lisäksi arvioitiin purojen kunnostustarpeita ja pyrittiin aktivoimaan paikallisia mukaan toteuttamaan kunnostustoimia. Pirkanmaan ELY-keskus tuki hanketta.

Tausta ja tarve

Pohjavesien muodostumisalueilta alkunsa saavien pohjavesivaikutteisten purojen on todettu olevan luontoarvoiltaan poikkeuksellisia. Tällaisille puroille on tyypillistä erinomainen vedenlaatu sekä veden viileys kesäisin, mitkä luovat poikkeukselliset olot puroihin ja niiden lähialueille. Näiden seikkojen ansiosta pohjavesivaikutteisten purojen kalasto, kasvillisuus ja muu vesieliöstö poikkeavat huomattavasti ei-pohjavesivaikutteisista puroista. Esimerkiksi Pirkanmaalla tällaisissa ominaislaatuisissa virtavesissä viihtyvät muun muassa raakku ja sen väli-isäntälaji taimen.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) on kartoittanut sähkökoekalastuksilla taimenen esiintymistä pohjavesivaikutteisissa puroissa. Koekalastuksien yhteydessä taimenista otetut DNA-näytteet ovat osoittaneet, että alueen pohjavesivaikutteisissa puroissa esiintyy alkuperäisiä taimenkantoja, jotka poikkeavat muista taimenkannoista.

Ympäristöhallinnon tavoitteena on säilyttää ja parantaa harvinaisia elinympäristöjä ja niissä eläviä eliölajeja. Suojelun suunnittelu ja toteuttaminen vaativat kuitenkin ajantasaista tietoa pohjavesivaikutteisten vesistöjen tilasta ja eliöstöstä. Lisäksi ihmistoiminnan vaikutusten arvioimiseksi ja vaikutusten pienentämiseksi on oleellista kerätä tietoa pohjavesivaikutteisten purojen nykytilasta ja merkityksestä suojeltaville eliöille. Tieto tulisi myös jalkauttaa paikallisille ihmisille, maa-alueiden omistajille ja kunnan viranomaisille, jotta pohjavesivaikutteisten vesistöjen erityinen asema voidaan huomioida paremmin esimerkiksi maankäytön suunnittelussa.

Toimet

KVVY toteutti 2019-2020 Pirkanmaan ELY-keskuksen tuella kaksivuotisen Pohjavesivaikutteiset
purot -hankkeen. Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa pohjavesivaikutteisten purojen eliöyhteisöstä, taimenkantojen tilasta sekä näiden uniikkien ympäristöjen elinoloista eri vuodenaikoina. Lisäksi kartoitettiin pohjavesivaikutteisten purojen nykytilaa ja arvioitiin niiden kunnostustarpeita.

Tiedottamisen avulla hankkeessa aktivoitiin vesistöihin rajoittuvien kiinteistöjen omistajia mukaan toteuttamaan suojelu- ja kunnostustoimia. Taimenkantojen tilan vahvistamiseksi sekä raakun elinmahdollisuuksien parantamiseksi edistettiin vesistöissä olevien kalojen nousuesteiden poistamista ja toteutettiin virtavesikunnostuksia. Tiedottamisen ja viestinnän kautta tuotiin esille pohjavesivaikutteisten purojen merkitystä ennen kaikkea suojeltavien eläinlajien elinympäristönä.

Lisätietoja

Heikki Holsti

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 246 1259


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille