<? the_title(); ?> - KVVY

Iso-Tarjannevesi -hanke vedenkorkeuksien ennallistamiseen

Iso-Tarjannevesi -hanke vedenkorkeuksien ennallistamiseen oli esiselvityshanke, jossa tuotettiin tietoa tukemaan Iso-Tarjanneveden haitallisen alhaisten vedenpinnan korkeuksien nostamisen suunnittelua. Saadut tulokset ovat hyödynnettävissä Murolekosken kunnostuksen varsinaisessa suunnitteluhankkeessa. 

Hankkeen tausta

Iso-Tarjannevedellä tarkoitetaan Ruoveden Murolekosken yläpuolella sijaitsevaa vesialuetta, joka ulottuu Mänttä-Vilppulassa Vilppulankosken alapuolelle ja Virroilla Herraskosken alapuolelle. Säännöstelemättömän Iso-Tarjanneveden pinta-ala on 220 km² ja sen vedet purkautuvat noin 50 metriä leveän ja 130 metriä pitkän Murolekosken kautta alapuoliseen Näsijärveen. Murolekoski on ihmisen toimesta voimakkaasti perattu 1800-luvulla.

Iso-Tarjanneveden vedenkorkeudet noudattavat luontaista rytmiä, mistä johtuen vedenkorkeuksien vaihtelu on voimakasta. Rantojen omistajat, loma-asukkaat sekä vesialueiden virkistyskäyttäjät ovat kokeneet, että etenkin viime vuosina vedenkorkeudet ovat olleet Iso-Tarjannevedellä poikkeuksellisen alhaalla haitaten vesistön virkistyskäyttöä. On arvioitu, että ilmastonmuutoksen takia äärisääilmiöt tulevat yleistymään, mikä vaikuttaa niin sadannan jaksottumiseen kuin myös lumipeitteiseen aikaan, jotka yhdessä lisäävät kesän aikaisia vesistöjen haitallisen alhaisia vedenpinnan korkeuksia.

Iso-Tarjanneveden kesän aikaisilla alhaisilla vedenpinnan korkeuksilla on negatiivisia vaikutuksia vesikasvivyöhykkeeseen, rantojen umpeen kasvuun sekä ranta-alueiden eroosioon. Kevään ja alkukesän aikana liian alhaiset vedenpinnan korkeudet heikentävät kevätkutuisten kalojen lisääntymistä, mikä heikentää näiden kalakantojen tilaa. Vesikasvillisuusvyöhykkeellä elävät hyönteiset, pohjaeläimet ja vesilinnut kärsivät, jos vedenpinta laskee keväällä nopeasti liian alas.

Hankkeen tavoitteet

Iso-Tarjannevesi -hankkeen päätavoitteena oli kartoittaa hankealueen vesistöön rajoittuvien kiinteistöjen omistajien mielipidettä Iso-Tarjanneveden haitallisten alhaisten vedenpinnan korkeuksien nostamisesta. Hankkeessa pyrittiin myös aktivoimaan ja sitouttamaan kiinteistön omistajia sekä muita asianosaisia kunnostustoimien eteenpäin viemistä varten. Hankkeessa selvitettiin lisäksi mitä selvityksiä Murolekosken kunnostaminen ja vedenpinnan nostaminen vaativat ja mitkä ovat näiden selvitysten kustannukset.

Hankealue oli jaettu neljään osa-alueeseen: Palovesi-Jäminginselkä, Ruovesi, Tarjanne-Visuvesi ja Vaskivesi. Hankkeen positiiviset vaikutukset vesiliikenteeseen ja virkistyskäyttöön ovat sitä vastoin hankealuetta laajemmat ja yltävät koko Näsijärven reitille.

Hankkeen ajankohtaiset kuulumiset

28.10.2022: Hankkeen loppuseminaari Ruoveden urheilutalolla (Pirkantie 4, Ruovesi) klo 18-20.

26.5.2021: Järjestimme Iso-Tarjannevesi-webinaarin, jossa esittelimme Iso-Tarjanneveden tiedustelun taustaa ja tuloksia. Kaikille avoin tilaisuus järjestettiin etäyhteydellä Teamsissa.

1.4.2021: Olemme julkaisseet kyselyn tuloksista laaditun raportin. Lisäksi kaikkien on mahdollista antaa mielipiteensä Iso-Tarjanneveden vedenpinnan nostamisesta ja/tai ilmaista halukkuutensa antaa vapaaehtoista taloudellista tukea kyseiselle hankkeelle. Voit tutustua kyselyn tuloksiin ja halutessasi antaa oman mielipiteesi Iso-Tarjanneveden vedenpinnan nostamisesta täältä.

1.2.2021: Kysely on sulkeutunut ja olemme aloittaneet vastausten analysointi- ja raportointityön. Tiedotamme tuloksista raportin valmistuttua.

12.11.2020: Kysely Iso-Tarjanneveden vedenpinnan korkeuksista postitetaan 12.11. Tiedustelun nettilomake löytyy sivulta Iso-Tarjanneveden vedenpinnan korkeuden nosto -hanke.

30.9.2020: Hankkeen kysely Iso-Tarjanneveden vedenpinnan korkeuksista postitetaan asianosaisille syksyn aikana. Toivomme vastauksia ensisijaisesti sähköisesti, mutta toki vastauksia voi antaa myös paperisella vastauslomakkeella.

Hankkeen toteuttajat

Iso-Tarjannevesi -hanke vedenkorkeuksien ennallistamiseen oli yhteistyöhanke, jossa olivat mukana Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Ruoveden kunta sekä Virtain ja Mänttä-Vilppulan kaupungit. Hankkeen päätoteuttajana toimi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Hankkeen rahoitus ja aikataulu

Iso-Tarjannevesi -hanke sai rahoitusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa palvelevista harkinnanvaraisista valtionavustuksista ja avustuksen myönsi Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke päättyi marraskuussa 2022.

Ota yhteyttä

Hanna Arola

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 2461 322


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi