<? the_title(); ?> - KVVY

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke

KEURUS-hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2021-2022 (loppuraportti). Jatkohanke käynnistyi keväällä 2023 ja loppuu kesäkuun puolivälissä 2025. Se sai avustusta Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maa- ja metsätalouden vesienhallintaohjelman kautta. Lisää rahoittajista tämän sivun alalaidassa.

Liity hankkeen sähköpostilistalle niin saat ajantasaista tietoa tapahtumista! Lähetä sähköpostiosoitteesi: yhdistys@kvvy.fi

Tervetuloa seuraaviin tapahtumiin:

  • 8.6.2024 klo 12 alkaen puupuhdistamotalkoot Palvapurolla Keuruulla. Sammatintieltä käännytään liittymästä, jossa on Uuttera-niminen tienviitta. Keurus-hanke on neuvonut Suolahdenjärven hoitokuntaa ja hankkinut tarvittavia materiaaleja. Talkoista ja niiden järjestelyistä vastaa hoitokunta. Tervetuloa mukaan! Vastaavanlaisia talkoita voisi Keurus-hankkeen avustamana järjestää muuallakin Keurusselän valuma-alueella. Ota meihin yhteyttä jos asia kiinnostaa.
  • 12.6. klo 15-17 kosteikkotapahtuma Vaissin tilalla Toivonlammella Keuruulla, paikka: Lehdon lintutorni (Lehdontie 137, Keuruu). Saat kuulla kuinka kosteikkoja suunnitellaan, toteutetaan ja rahoitetaan sekä mikä niiden merkitys on. Pääset tutustumaan kesällä 2023 rakennettuun kosteikkoon. Tilaisuudesta tuotetaan live-striimaus ELY-keskuksen YouTube-kanavalle, jossa voit esittää kysymyksiä ja tutustua kohteeseen myös etänä. Striimistä ei jää tallennetta. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen vesistökunnostusverkoston kanssa. Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan 6.6. mennessä tästä linkistä

Vesienhoidon edistäminen

On tärkeää pyrkiä turvaamaan Keurusselän vielä toistaiseksi hyvä ekologinen tila. Se on Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa arvioitu vaarantuneeksi laskea tyydyttäväksi ilman toimenpiteitä. Humuskuormituksen seurauksena Keuruun reitin vesistöt kärsivät tummumisesta ja liettymisestä. Ravinnekuormituksen seurauksena voi paikoin olla ajoittain sinileväkukintoja. Ravinne- ja kiintoainekuormitus aiheuttaa myös paikoin järvien mataloitumista ja umpeenkasvua. Puhtaat vesistöt ovat yksi alueen vetovoimatekijöistä ja vaikuttavat siten myös elinkeinoelämään. Oheisessa kuvassa näkyy Keurusselän valuma-alueesta se alue, missä hanke toimii.

KEURUS-hankkeessa sovitetaan vesienhoidon tarpeita yhteen alueen tuotantotalouden ja elinkeinotoiminnan kanssa. Voimallisten ojitusten, virtavesien perkaamisen ja turvekerroksen poiston seurauksena Keurusselän valuma-alueen vedenpidätyskyky on heikentynyt. Tehokkaan kuivatuksen vuoksi tulvakausina vedenkorkeudet ovat kasvaneet ja alivesijaksot pidentyneet, mikä heijastuu haitallisina vedenkorkeusvaihteluina Keurusselälle. Toisaalta maa- ja metsätalousalueilla esiintyy ongelmia ajoittain kuivuuden, ajoittain märkyyden kanssa. Tällaiset tilanteet tulevat lisääntymään, kun sään ääri-ilmiöt yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä. Taajamien hulevesien hallinnassa on haasteita. Esimerkiksi Keuruulla on ollut kaupunkitulvia. Vesitalouden hallintaan on siis monta tärkeää syytä kiinnittää huomiota.

Valuma-alueen kunnostussuunnittelu ja vesienhallintaratkaisujen toteuttaminen

Pilottihankkeessa laadittiin valuma-alueen kunnostukselle toteutussuunnitelmia yhdistäen kestävän maankäytön toimintatavat, vesienhoito ja kalatalous.  Tähän mennessä toistakymmentä kohdetta on käyty läpi tarkemmin kuvaamalla niitä drone-kameralla, tekemällä maastomittauksia ja/tai ottamalla vesinäytteitä. Kunnostustoimiin on saatavissa avustusta monen eri kanavan kautta. Rahoitus edellyttää asiantuntijan laatimaa suunnitelmaa. Hanke on laatinut vesienhallintasuunnitelmia maa- ja metsätalousalueelle ja taajama-alueelle sekä auttanut rahoitushakemusten tekemisessä, mitä työtä jatkohankkeessa edelleen viedään eteenpäin. Pilottihankkeessa rakennettiin myös puupuhdistamoita, joita aiotaan saatujen rohkaisevien kokemusten myötä monistaa. Myös muita vesienhallintarakenteita on tavoitteena toteuttaa laajalti Keurusselän valuma-alueella ja seurata niiden toimintaa ja vaikuttavuutta.

Sidosryhmätyö

Alueen kumppanuus- ja yhteistyöverkosto on keskeisessä roolissa vesienhallinnan ja -suojelun sekä kalaston tilan edistämisessä avoimen viestinnän ja tiedonvaihdon kautta. KEURUS-hanke kokoaa ja jalostaa vesienhallinnassa tarvittavaa tietoa Keurusselän valuma-alueesta ja vesistöistä,. Tiämä auttaa sidosryhmiä hahmottamaan kokonaisuuksia ja toimenpiteiden tarpeita. Vesienhoitotyö luo samalla myös yhteisöllisyyttä ja virkistää kylätoimintaa.

Hankkeen rahoitus

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY Yhdistys) ja Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n (KSVY) yhteistyöhanke. Pilottivaihetta vuosina 2021-2022 rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan edistämisvaroista Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. Jatkohanke sai rahoitusta kesäkuun puoliväliin 2025 saakka Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maa- ja metsätalouden vesienhallintaohjelman kautta. KEURUS-hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet myös hankkeessa kumppaneina toimivilta Multian kunnalta sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeilta. Jatkohankkeen toimenpiteiden rahoittamiseen osallistuvat lisäksi Neova Group ja UPM Metsä. Lisää rahoittajia tarvitaan ja etsitään. Ota yhteyttä jos kiinnostaa tukea esimerkiksi kunnostustoimenpiteiden toteutusta!

OTA YHTEYTTÄ:

Kirsi Kuoppamäki

Ympäristöasiantuntija, tutkija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 337

Elina Nystedt

Ympäristöasiantuntija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 336

Tuomo Laitinen

Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
Puh. 0400 614 273
etunimi.sukunimi@k-svy.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi