<? the_title(); ?> - KVVY

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke

Keurusselän valuma-alueen kunnostushankkeessa edistetään vesienhallintaa ja -suojelua tutkimuksen, suunnittelun ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Puhtaat vesistöt ovat Keuruun seudun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Keurusselällä ja monilla sen valuma-alueella sijaitsevilla järvillä leväkukinnat ovat kuitenkin yleistyneet ja humuskuormitus laajoilta, ojitetuilta turvemailta aiheuttaa liettymistä ja tummentaa vesistöjä. Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaan Keurusselän ekologinen tila uhkaa heiketä hyvästä tyydyttäväksi, mikäli ei tehdä mitään vesiensuojelutoimenpiteitä.

Vesienhoidon edistäminen

KEURUS-hankkeessa sovitetaan vesienhoidon tarpeet yhteen alueen tuotantotalouden ja elinkeinotoiminnan kanssa. Ojitusten ja turvekerroksen poiston seurauksena Keurusselän valuma-alueen vedenpidätyskyky on heikentynyt. Tehokkaan kuivatuksen vuoksi tulvakausina vedenkorkeudet ovat kasvaneet ja alivesijaksot pidentyneet, mikä heijastuu haitallisina vedenkorkeusvaihteluina Keurusselälle. Toisaalta maa- ja metsätalousalueilla esiintyy ongelmia ajoittain kuivuuden, ajoittain märkyyden kanssa. Tällaiset tilanteet tulevat lisääntymään, kun sään ääri-ilmiöt yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä. Siksi vesitalouden hallintaan on kiinnitettävä huomiota.

Valuma-alueen kunnostussuunnittelu

Hankkeessa laaditaan valuma-alueen kunnostukselle toteutussuunnitelma yhdistäen kestävän maankäytön toimintatavat, vesienhoito ja kalatalous. Sidosryhmätyön ja erilaisten rahoituskanavien kautta hankkeessa tunnistettuja kohteita ohjataan jatkokehitykseen ja mahdollisuuksien mukaan toteutukseen jo hankkeen aikana. Kunnostushankkeisiin on saatavissa avustusta monen eri kanavan kautta. Rahoitus edellyttää asiantuntijan laatimaa suunnitelmaa. KEURUS-hanke auttaa suunnitelmien ja rahoitushakemusten tekemisessä. Tämän pohjatyön myötä kunnostustoimenpiteiden toteutus jatkuu vielä hankkeen jälkeenkin.

Sidosryhmätyö

Alueen kumppanuus- ja yhteistyöverkostoa kehitetään ja vahvistetaan hankkeen aikana vesienhallinnan ja -suojelun sekä kalaston tilan edistämiseksi. Aktiivisen yhteistyöverkoston kesken on mahdollista käydä avointa viestintää ja tiedonvaihtoa. KEURUS-hankkeessa kerätään ja jalostetaan tietoa Keurusselän valuma-alueesta ja vesistöistä sekä keinoista kehittää alueen vesienhallintaa. Tiedon lisääminen auttaa sidosryhmiä hahmottamaan kokonaisuuksia ja toimenpiteiden tarpeita. Vesienhoitotyö luo samalla myös yhteisöllisyyttä ja virkistää kylätoimintaa.

Hankkeen rahoitus

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) ja Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n (KSVY) yhteistyöhanke, joka toteutetaan vuosina 2021-2022. Sitä rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan edistämisvaroista. KEURUS-hanke on saanut rahoitusta myös hankkeessa kumppaneina toimivilta Multian kunnalta sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeilta.

OTA YHTEYTTÄ:

TUOMO LAITINEN

Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
Puh. 0400 614 273
etunimi.sukunimi@k-svy.fi

OTA YHTEYTTÄ:

Kirsi Kuoppamäki

Ympäristöasiantuntija, tutkija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 337


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi