<? the_title(); ?> - KVVY

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke

KEURUS-hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2021-2022. Tässä sen loppuraportti. Jatkohanke käynnistyi keväällä 2023 ja loppuu kesäkuun puolivälissä 2025. Se sai avustusta Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maa- ja metsätalouden vesienhallintaohjelman kautta. Lisää rahoittajista tämän sivun alalaidassa.

Hankkeen tapahtumista ja muusta ajankohtaisesta tiedotetaan tällä sivulla kohdassa KEURUS-AJANKOHTAISTA, jota kannattaa seurata. Sinne lisätään myös tilaisuuksien esitykset. Liity hankkeen sähköpostilistalle niin saat ajantasaista tietoa tapahtumista! Lähetä sähköpostiosoitteesi: yhdistys@kvvy.fi

KEURUS-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa edistettiin vesienhallintaa ja -suojelua tutkimuksen, suunnittelun ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Jatkohankkeessa pyritään viemään tehtyjä kunnostussuunnitelmia toteutukseen (kuten yllä kuvassa oleva kesällä 2023 vastavalmistunut maatalousalueen kosteikko). Samalla jatketaan mahdollisten uusien kohteiden kartoittamista vesitalouden ja -suojelun edistämiseksi. On tärkeää pyrkiä turvaamaan Keurusselän vielä toistaiseksi hyvä ekologinen tila. Se on Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa arvioitu vaarantuneeksi laskea tyydyttäväksi ilman toimenpiteitä. Humuskuormituksen seurauksena Keuruun reitin vesistöt kärsivät tummumisesta ja liettymisestä. Ravinnekuormituksen vuoksi esiintyy ajoittain sinileväkukintoja. Puhtaat vesistöt ovat yksi alueen vetovoimatekijöistä ja vaikuttavat siten myös elinkeinoelämään. Tässä kuvassa näkyy missä Keurusselän valuma-alueella KEURUS-hanke toimii:

Vesienhoidon edistäminen

KEURUS-hankkeessa sovitetaan vesienhoidon tarpeita yhteen alueen tuotantotalouden ja elinkeinotoiminnan kanssa. Voimallisten ojitusten, virtavesien perkaamisen ja turvekerroksen poiston seurauksena Keurusselän valuma-alueen vedenpidätyskyky on heikentynyt. Tehokkaan kuivatuksen vuoksi tulvakausina vedenkorkeudet ovat kasvaneet ja alivesijaksot pidentyneet, mikä heijastuu haitallisina vedenkorkeusvaihteluina Keurusselälle. Toisaalta maa- ja metsätalousalueilla esiintyy ongelmia ajoittain kuivuuden, ajoittain märkyyden kanssa. Tällaiset tilanteet tulevat lisääntymään, kun sään ääri-ilmiöt yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä. Taajamien hulevesien hallinnassa on haasteita. Esimerkiksi Keuruulla on ollut kaupunkitulvia. Vesitalouden hallintaan on siis monta tärkeää syytä kiinnittää huomiota.

Valuma-alueen kunnostussuunnittelu ja vesienhallintaratkaisujen toteuttaminen

Pilottihankkeessa laadittiin valuma-alueen kunnostukselle toteutussuunnitelmia yhdistäen kestävän maankäytön toimintatavat, vesienhoito ja kalatalous.  Tähän mennessä toistakymmentä kohdetta on käyty läpi tarkemmin kuvaamalla niitä drone-kameralla, tekemällä maastomittauksia ja/tai ottamalla vesinäytteitä. Kunnostustoimiin on saatavissa avustusta monen eri kanavan kautta. Rahoitus edellyttää asiantuntijan laatimaa suunnitelmaa. Hanke on laatinut vesienhallintasuunnitelmia maa- ja metsätalousalueelle ja taajama-alueelle sekä auttanut rahoitushakemusten tekemisessä, mitä työtä jatkohankkeessa edelleen viedään eteenpäin. Pilottihankkeessa rakennettiin myös puupuhdistamoita, joita aiotaan saatujen rohkaisevien kokemusten myötä monistaa. Myös muita vesienhallintarakenteita on tavoitteena toteuttaa laajalti Keurusselän valuma-alueella ja seurata niiden toimintaa ja vaikuttavuutta.

Sidosryhmätyö

Alueen kumppanuus- ja yhteistyöverkosto on keskeisessä roolissa vesienhallinnan ja -suojelun sekä kalaston tilan edistämisessä avoimen viestinnän ja tiedonvaihdon kautta. KEURUS-hanke kokoaa ja jalostaa vesienhallinnassa tarvittavaa tietoa Keurusselän valuma-alueesta ja vesistöistä,. Tiämä auttaa sidosryhmiä hahmottamaan kokonaisuuksia ja toimenpiteiden tarpeita. Vesienhoitotyö luo samalla myös yhteisöllisyyttä ja virkistää kylätoimintaa.

Hankkeen rahoitus

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY Yhdistys) ja Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n (KSVY) yhteistyöhanke. Pilottivaihetta vuosina 2021-2022 rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan edistämisvaroista Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. Jatkohanke sai rahoitusta kesäkuun puoliväliin 2025 saakka Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maa- ja metsätalouden vesienhallintaohjelman kautta. KEURUS-hankkeen rahoitukseen ovat osallistuneet myös hankkeessa kumppaneina toimivilta Multian kunnalta sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeilta. Jatkohankkeen toimenpiteiden rahoittamiseen osallistuvat lisäksi Neova Group ja UPM Metsä. Lisää rahoittajia tarvitaan ja etsitään. Ota yhteyttä jos kiinnostaa tukea esimerkiksi kunnostustoimenpiteiden toteutusta!

OTA YHTEYTTÄ:

Kirsi Kuoppamäki

Ympäristöasiantuntija, tutkija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 337

Elina Nystedt

Ympäristöasiantuntija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 336

Tuomo Laitinen

Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
Puh. 0400 614 273
etunimi.sukunimi@k-svy.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi