<? the_title(); ?> - KVVY

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke

KEURUS-hankkeessa (Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke) edistetään Keurusselän alueen vesienhoitoa ja vesienhallintaa kunnostussuunnittelun ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Hankkeessa nivotaan yhteen maa- ja metsätalouden sekä taajama-alueiden vesienhallinnan tarpeita sitoen kokonaisuuteen vesienhoidolliset tavoitteet. Hankkeessa luodaan myös uusia mahdollisuuksia kehittää alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaa sekä elinkeinotoimintaa. Puhtaat vesistöt ovat alueen tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Nyt on aika nostaa ne esille ja etsiä uusia tapoja tuoda alueellisia tarpeita ja mahdollisuuksia yhteen!

Valuma-alueen kunnostussuunnittelu

Hankkeessa laaditaan valuma-alueen kunnostukselle toteutussuunnitelma yhdistäen kestävän maankäytön toimintatavat, vesienhoito ja kalatalous. Sidosryhmätyön ja erilaisten rahoituskanavien kautta hankkeessa tunnistettuja kohteita ohjataan jatkokehitykseen ja mahdollisuuksien mukaan toteutuksen jo hankkeen aikana. Hankkeen jälkeen kunnostustoimenpiteiden toteutus valuma-alueella jatkuu hankkeessa rakennetun pohjatyön myötä koordinoidusti ja järjestelmällisesti.

Vesienhoidon edistäminen

Hankkeessa edistetään alueellista vesienhoitoa sovittaen vesienhoidon tarpeet yhteen alueen tuotantotalouden ja elinkeinotoiminnan kanssa. Puhtaista vesistä ja puhtaasta ympäristöstä hyötyy myös alueen elinvoimaisuus ja vetovoimaisuus. Vesienhoitotyö luo kylätasolla yhteisöllisyyttä ja virkistää kylätoimintaa. Hanke toimii myös Keski-Suomen vesienhoidon kehittämisohjelman maakunnallisena kärkihankkeena. Kehittämisohjelman laatii Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry vuosien 2020-2021 aikana.

Sidosryhmätyö

Alueella toimivaa kumppanuus- ja yhteistyöverkostoa kehitetään ja vahvistetaan hankkeen aikana kokonaisvaltaisen vesienhallinnan, vesienhoidon ja kalaston tilan edistämiseksi. Sidosryhmätyö ja aktiivisen yhteistyöverkoston luominen muodostaa perustan alueen vesienhoidon ja kunnostusten toteuttamiselle. Aktiivisen yhteistyöverkoston kesken on mahdollista käydä avointa viestintää ja tiedonvaihtoa. Hankkeessa tuotettua tietoa pyritään saamaan asianosaisten tietoon viestinnän keinoin.

Hankkeen rahoitus

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) ja Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n yhteistyöhanke. Hanke toteutetaan vuosina 2021-22. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan edistämisvaroista. Hanke on saanut rahoitusta myös hankkeessa kumppaneina toimivilta Multian kunnalta sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeilta.

OTA YHTEYTTÄ:

TUOMO LAITINEN

Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
Puh. 0400 614 273
etunimi.sukunimi@k-svy.fi

OTA YHTEYTTÄ:

Kirsi Kuoppamäki

Ympäristöasiantuntija, tutkija
Puh. 03 2461 337


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi