<? the_title(); ?> - KVVY

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke toteutettiin vuosina 2021-2022. Tässä sen loppuraportti. Jatkorahoitusta on haettu vuosille 2023-2025.

KEURUS-hankkeessa edistetään vesienhallintaa ja -suojelua tutkimuksen, suunnittelun ja sidosryhmäyhteistyön kautta. Tärkeä päämäärä on turvata Keurusselän hyvä ekologinen tila, joka on Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman arvioitu vaarantuneeksi laskea tyydyttäväksi ilman toimenpiteitä. Humuskuormituksen seurauksena Keuruun reitin vesistöt kärsivät tummumisesta ja liettymisestä. Ravinnekuormituksen vuoksi esiintyy ajoittain sinileväkukintoja. Puhtaat vesistöt ovat yksi alueen vetovoimatekijöistä ja vaikuttavat siten myös elinkeinoelämään.

Vesienhoidon edistäminen

KEURUS-hankkeessa sovitetaan vesienhoidon tarpeet yhteen alueen tuotantotalouden ja elinkeinotoiminnan kanssa. Ojitusten ja turvekerroksen poiston seurauksena Keurusselän valuma-alueen vedenpidätyskyky on heikentynyt. Tehokkaan kuivatuksen vuoksi tulvakausina vedenkorkeudet ovat kasvaneet ja alivesijaksot pidentyneet, mikä heijastuu haitallisina vedenkorkeusvaihteluina Keurusselälle. Toisaalta maa- ja metsätalousalueilla esiintyy ongelmia ajoittain kuivuuden, ajoittain märkyyden kanssa. Tällaiset tilanteet tulevat lisääntymään, kun sään ääri-ilmiöt yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä. Siksi vesitalouden hallintaan on kiinnitettävä huomiota.

Valuma-alueen kunnostussuunnittelu

Hankkeessa on laadittu valuma-alueen kunnostukselle toteutussuunnitelmia yhdistäen kestävän maankäytön toimintatavat, vesienhoito ja kalatalous. Tähän mennessä toistakymmentä kohdetta on käyty läpi tarkemmin kuvaamalla niitä drone-kameralla, tekemällä maastomittauksia ja/tai ottamalla vesinäytteitä. Kunnostustoimiin on saatavissa avustusta monen eri kanavan kautta. Rahoitus edellyttää asiantuntijan laatimaa suunnitelmaa. Hanke on tehnyt vesienhallintasuunnitelmia maa- ja metsätalousalueelle ja taajama-alueelle sekä auttanut rahoitushakemusten tekemisessä. Hanke on toteuttanut lisäksi puupuhdistamoita Keuruulla.

Sidosryhmätyö

Alueen kumppanuus- ja yhteistyöverkostoa kehitetään ja vahvistetaan hankkeen aikana vesienhallinnan ja -suojelun sekä kalaston tilan edistämiseksi. Aktiivisen yhteistyöverkoston kesken on mahdollista käydä avointa viestintää ja tiedonvaihtoa. KEURUS-hankkeessa on kerätty ja jalostettu tietoa Keurusselän valuma-alueesta ja vesistöistä sekä keinoista kehittää alueen vesienhallintaa. Tiedon lisääminen auttaa sidosryhmiä hahmottamaan kokonaisuuksia ja toimenpiteiden tarpeita. Vesienhoitotyö luo samalla myös yhteisöllisyyttä ja virkistää kylätoimintaa.

Hankkeen rahoitus

Keurusselän valuma-alueen kunnostushanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY Yhdistys) ja Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n (KSVY) yhteistyöhanke, joka toteutetaan vuosina 2021-2022. Sitä rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan edistämisvaroista. KEURUS-hanke on saanut rahoitusta myös hankkeessa kumppaneina toimivilta Multian kunnalta sekä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupungeilta.

Hyvin alkanutta työtä on tarkoitus jatkaa hakemalla jatkohankkeelle rahoitusta vuosiksi 2023-2025. Tavoitteena on saada tehdyt vesienhallinnan suunnitelmat toteutusvaiheeseen. Karttatarkastelujen ja valuma-aluemallinnuksen avulla tunnistettujen kohteiden soveltuvuus kunnostustoimille selvitetään. Hyviksi havaittuja, etenkin helposti toteutettavia ja edullisia vesienhallintaratkaisuja on tarkoitus monistaa laajalti Keuruun reitillä. Lisäksi tutkitaan miten hyvin tehdyt kunnostustoimet auttavat hallitsemaan vesimassoja ja veden laatua.

OTA YHTEYTTÄ:

Kirsi Kuoppamäki

Ympäristöasiantuntija, tutkija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 337

Tuomo Laitinen

Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry
Puh. 0400 614 273
etunimi.sukunimi@k-svy.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi