<? the_title(); ?> - KVVY

Virtavesien ja taimenkantojen hoitotyö

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on tehnyt vuosien aikana tiivistä yhteistyötä kalatalousalueiden ja osakaskuntien kanssa virtavesien tilan parantamiseksi. Hoitotyön tavoitteena on ennallistaa uittoperattuja uomia, poistaa nousuesteitä ja parantaa erittäin uhanalaisen taimenen elinolosuhteita. Tarve tälle työlle on suurta Pirkanmaalla, ja siksi on ilahduttavaa, että virtavesihankkeiden kautta on saatu luotua verkostoja ja innostettua vapaaehtoisia mukaan työhön. Pitkäjänteisen virtavesityön on mahdollistanut alueen kunnilta, yrityksiltä, muilta yhdistyksiltä sekä ELY-keskukselta saatu rahoitus.

VIRTA- ja VIRTA2 -hankkeet

KVVY:n virtavesityö alkoi jo 2010-luvun alkupuolella. VIRTA-hankkeen käynnistyttyä vuonna 2018 virtavesien kartoittamiseen ja kunnostamiseen sekä taimenkantojen hoitoon ja seurantaan liittyvien toimien määrä kasvoi nopeasti toiminnan ensimmäisten vuosien tasosta. VIRTA-hankkeessa kartoitettiin virtavesien kunnostusmahdollisuuksia ja taimenkantoja inventoinneilla sekä sähkökalastuksilla, aloitettiin tai jatkettiin taimenen kotiutusistutuksia, kunnostettiin uomia sekä koneellisesti että talkoillen, seurattiin taimenkantojen kehitystä ja kunnostusten onnistumista sähkökoekalastuksilla sekä kerättiin taimenista DNA-näytteitä geneettisesti eriytyneiden kantojen löytämiseksi. Lisäksi Ylöjärven Myllypuroon mätirasioilla kotiutetun taimenkannan vaellusta ryhdyttiin selvittämään PIT-menetelmällä vuodesta 2018 alkaen.

VIRTA-hankkeen päätyttyä vuonna 2021 samaa toimintaa jatkettiin edelleen käynnissä olevassa VIRTA2-hankkeessa. Toimenpiteiden pääpaino on kuitenkin siirtynyt inventoinneista kunnostusten edistämiseen ja ohjaamiseen. Mätirasiaistutuksia on tehty VIRTA2-hankkeessa vuosittain 45–55 litran edestä. Istutusten ja kunnostusten onnistumista sekä taimenkantojen kehitystä on puolestaan seurattu sähkökalastamalla noin 130 koealaa vuosittain. Sähkökoekalastusten yhteydessä on järjestetty myös useita ympäristökasvatustapahtumia koululaisille.

KVVY on tehnyt VIRTA (2018–2021) ja VIRTA2 (2022–2025) -hankkeiden aikana verkostotyötä ja perustanut virtavesityöstä kiinnostuneille henkilöille oman Whatsapp-ryhmän. Ryhmässä jaetaan tietoa taimenkantojen ja virtavesien hoitotyöstä. Lisäksi ryhmän jäsenet ovat käyneet tarkkailemassa esimerkiksi taimenten kutua ja jakaneet havaintojaan ryhmään. Ryhmään pääsee mukaan ottamalla yhteyttä hankevastaavaan.

Pohjois-Savon ELY-keskus on avustanut VIRTA ja VIRTA2 -hankkeita kalatalouden edistämiseen tarkoitetuilla kalastonhoitomaksuvaroilla. Hankkeiden omarahoitusosuudet on kerätty toiminta-alueen kunnilta ja kaupungeilta, osakaskunnilta ja kalatalousalueilta sekä yrityksiltä.

PIRKANMAAN KUNNOSTUSTOIMET -hanke

Kunnostustalkoiden järjestämiseksi perustettiin vuonna 2020 VIRTA-hankkeesta erillinen Pirkanmaan kunnostustoimet -hanke, jonka omarahoitusosuus koostuu lähes kokonaan talkoissa tehdystä vapaaehtoistyöstä. Pohjois-Savon ELY-keskus on avustanut Pirkanmaan kunnostustoimet -hanketta kalatalouden edistämiseen tarkoitetuilla kalastonhoitomaksuvaroilla.

Talkoiden tarkoituksena on parantaa taimenten elin- ja lisääntymisympäristöä lisäämällä uomiin kutusoraikkoja ja poikaskivikkoa. Talkoissa on myös ohjailtu vettä uoman syvyyden ja virtauksen monipuolistamiseksi, madallettu kynnyksiä sekä siivottu roskista ja puuaineksesta kertyneitä patoja. Vuosittain järjestettävien talkoiden määrä on viime vuosina vakiintunut 7–9 talkootapahtuman tasolle.

Vuoden 2024 talkookutsu

Talkoisiin ilmoittautuminen

MUUT VIRTAVESIHANKKEET

Päivitämme sivua, lisää tietoa muista virtavesihankkeistamme tulossa!

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita, kalatalousalueita, toiminnan tukijoita ja vapaaehtoisia talkookunnostajia hyvästä ja tuloksellisesta vuodesta 2023!

Lataa vuoden 2023 VIRTA2-hankkeen vuosiraportti tästä linkistä.

Lisätietoja

Sami Ojala

Ympäristöasiantuntija
Hankevastaava
Puh. 03 246 1246 / 050 512 3358


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi