<? the_title(); ?> - KVVY

Yleiset toimitusehdot (10.10.2019)

KVVY Tutkimus Oy:n yleiset toimitusehdot 1.10.2019 alkaen

 

  1. Yleistä

KVVY Tutkimus Oy tarjoaa monipuolisia asiantuntijapalveluita, sertifioitua näytteenottoa ja akkreditoituja laboratoriotutkimuksia (Finas akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025, pätevyysalue: www.finas.fi). KVVY:n asiantuntijapalveluiden laatujärjestelmä on ISO 9001:2015. KVVY Tutkimus Oy:n laboratorio tarjoaa laaja-alaisia vesi-, ympäristö-, elintarvike-, alkutuotanto- ja asumisterveystutkimuksia sekä jätteiden ja kierrätysmateriaalien hyötykäyttökelpoisuuksiin liittyviä tutkimuksia.

 

  1. Toimeksianto, tilauksen tekeminen ja veloitus

Kaikkiin KVVY Tutkimus Oy:n hyväksymiin tilauksiin sovelletaan näitä ehtoja. Näiden ehtojen mukaisesti tehty sopimus syntyy, kun KVVY on hyväksynyt tilauksen. Toimeksianto on voimassa vain, jos se on sovittu kirjallisesti. Puhelimitse tehdyissä tilauksissa, toimeksiantajan on toimitettava KVVY Tutkimus Oy:lle kirjallinen vahvistus tilauksesta, jonka KVVY Tutkimus Oy vahvistaa (esim. dokumentoitavat sähköpostiviestit). Toimeksiantajan katsotaan tehneet tilauksen myös toimittamalla näytteet asianmukaisine lähetteineen KVVY Tutkimus Oy:lle. KVVY Tutkimus Oy ei ole velvollinen aloittamaan työtä, jos tilaus ei ole selkeä ja sisällä kaikkia tarvittavia tietoja. KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus jättää toimeksianto hyväksymättä, mikäli toimeksiantoa ei voida suorittaa sen luonteen tai muun puutteellisen asian tai tiedon vuoksi.

Toimeksiantajan tulee puoleltaan varmistaa ja taata, että näytteet eivät aiheuta vaaraa näytteenottopaikalla, kuljetuksen aikana, laboratoriossa tai muutoin KVVY Tutkimus Oy:n toimitiloille, välineille, työntekijöille tai muille henkilöille. Tilatun näytteenottotyön osalta, toimeksiantajan tulee varmistaa ja taata, etteivät näytteenottopaikan olosuhteet aiheuta vaaraa KVVY Tutkimus Oy:n työntekijöille ja mahdollisista vaaratekijöistä on ilmoitusvelvollisuus toimeksiantajalla.

KVVY Tutkimus Oy noudattaa toimeksiannon veloituksessa kulloinkin voimassa olevaa tutkimushinnastoa, jota päivitetään jatkuvasti esimerkiksi perustuen asiantuntijapalveluiden tai laboratoriomääritysten tuotantokustannusten tarkasteluun tai uusien laboratoriomääritysten käyttöönottoon. Laskutuksessa tutkimushinnaston tai asiakaskohtaisen sopimushinnaston hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Sopimusasiakkaiden osalta veloituksista sovitaan tarkemmin asiakaskohtaisissa sopimuksissa. KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus poiketa edellä mainituista ehdoista perustuen toimeksiantajan tilaus- ja maksuhistoriaan, jolloin tilaushinnan maksu voidaan vaatia etukäteen ehtona toimeksiannon hyväksymiselle. Toimeksiantaja on vastuussa kaikista ylimääräisistä kustannuksista, jotka voivat aiheutuvat puutteellisesti toimitetuista näyte- tai tilaustiedoista, kuten esimerkiksi näytteiden asianmukaisesta hävittämisestä ongelmajätteenä. Mikäli KVVY Tutkimus Oy joutuu käyttämään tutkimustilauksen suorittamiseen alihankintoja, alihankintojen kustannukset sisällytetään veloitukseen toimeksiantohinnaston tai asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti.

 

  1. Toimeksiantojen ja tilausten luottamuksellisuus

KVVY Tutkimus Oy:ltä tilattujen tutkimusten tulokset ovat luottamuksellisia tai salassa pidettäviä, ellei niiden tulosten käyttämisestä ole toimeksiantajan tai toimeksiantajien kanssa erikseen sovittu. Viranomais- tai velvoitetarkkailututkimuksissa tulokset toimitetaan tilauksessa tai viranomaisen hyväksymässä tarkkailusuunnitelmassa vaadittuihin viranomaisrekistereihin, joissa viranomainen vastaa rekistereihin toimitettujen tietojen käyttämisestä. Toimitettavien tietojen osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Toimeksiantaja ja toimittaja sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen voimassaolon lakattuakin toimeksiannon suorituksen yhteydessä toiselta osapuolelta saadut luottamukselliset tiedot sekä liike- ja ammattisalaisuudet, ellei muuta ole tilauksen ja toimituksen yhteydessä sovittu.

 

  1. Tutkimustulosten omistus- ja käyttöoikeudet

Omistusoikeus toimeksiannon tuloksiin siirtyy toimeksiantajalle, kun toimeksianto on kokonaan maksettu. Senkin jälkeen, kun toimeksiantaja on maksanut toimeksiannon, KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus säilyttää toimeksiannosta saatuja tuloksia sekä käyttää ja julkaista toimeksiannosta saatuja tuloksia pseudonymisoituina, ellei toisin ole sovittu. Tutkimusselosteen tai raportin osittainenkin julkaiseminen on kielletty ilman KVVY Tutkimus Oy:n kirjallista lupaa. Toimeksiannon tuloksia julkaistessa KVVY Tutkimus Oy:n nimi on mainittava asianmukaisella tavalla.

KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus hävittää tai tuhota laboratorionäytteet välittömästi analysoinnin jälkeen, ellei toimeksiantajan kanssa ole muuta sovittu. Tutkitut näytteet palautetaan toimeksiantajalle, mikäli palautuksesta on sovittu toimeksiannossa.

KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus käyttää hyväkseen toimeksiannon yhteydessä saavutettua ammattitaitoa ja kokemusta myös muussa kuin toimeksiannon tarkoittamassa toiminnassa.

 

  1. Vastuun rajoitukset

KVVY Tutkimus Oy vastaa toimeksiannon suorittamisesta sopimuksen mukaisesti sovitussa aikataulussa. Mikäli aikataulua ei ole erikseen sovittu, toimeksianto suoritetaan ilman aiheetonta viivästystä.

KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus suoritusajan pidentämiseen, kun suorituksen viivästyminen johtuu KVVY Tutkimus Oy:stä riippumattomista tekijöistä tai toimeksiantajan tai tämän vastuulla olevista syistä. Mikäli KVVY Tutkimus Oy:n suoritus muuttuu, viivästyy tai työ keskeytyy toimeksiantajan tai tämän vastuulla olevasta syistä, KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus saada korvaus näin aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista.

KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus käyttää ulkopuolisia alihankkijoita toimeksiannon suorittamiseen.

KVVY Tutkimus Oy vastaa toimeksiantajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka voisivat aiheutua KVVY Tutkimus Oy:n tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamista virheistä tai laiminlyönneistä. KVVY Tutkimus Oy:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa toimeksiannosta KVVY Tutkimus Oy:lle maksettavan palkkion määrään. KVVY Tutkimus Oy ei vastaa toimeksiantajalle mahdollisesti koituvista epäsuorista vahingoista.

KVVY Tutkimus Oy noudattaa toimeksiannoissaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013) ellei asiakaskohtaisessa sopimuksessa ole toisin sovittu.

 

  1. Ylivoimainen este

KVVY Tutkimus Oy ei ole vastuussa ennalta arvaamattomien tai kohtuullisen hallinnan ulkopuolelta olevien olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamista viivästyksistä, vahingoista, menetyksistä tai muista ongelmista.

 

  1. Erimielisyydet

KVVY Tutkimus Oy:n ja toimeksiantajan välisissä toimeksiannoissa tai sopimuksissa sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa ja viimekädessä Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

 

  1. Sopimusehtojen sitovuus ja hyväksyttävyys

Nämä sopimusehdot liittyvät olennaisina sopimusehtoina toimeksiantotutkimuksiin ja mahdollisiin erillisiin asiakaskohtaisiin sopimuksiin. KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus tehdä näihin ehtoihin yksipuolisesti muutoksia, ellei asiakaskohtaisessa sopimuksessa ole toisin sovittu. Voimassa olevat KVVY Tutkimus Oy:n yleiset toimitusehdot ovat luettavissa KVVY Tutkimus Oy:n verkkosivuilla eikä tehtyjä muutoksia ilmoiteta asiakkaalle erikseen, ellei asiakaskohtaisessa sopimuksessa ole toisin sovittu.