<? the_title(); ?> - KVVY

Yleiset toimitusehdot (21.5.2018)

1.      Yleistä

KVVY Tutkimus Oy (KVVY) tarjoaa vesi-, ympäristö- ja elintarviketutkimuksia. KVVY tarjoaa sertifioitua näytteenottoa, akkreditoituja laboratoriotutkimuksia (Finas akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025, pätevyysalue: www.finas.fi). KVVY:n asiantuntijapalveluiden laatujärjestelmä on ISO 9001:2015.

2.      Toimeksianto

Kaikkiin KVVY hyväksymiin tilauksiin sovelletaan näitä ehtoja. Näiden ehtojen mukaisesti tehty sopimus syntyy, kun KVVY hyväksyy tilauksen.

3.      Tilauksen tekeminen ja veloitus

Toimeksianto on voimassa vain, jos se on sovittu kirjallisesti. Toimeksiantajan on hyväksyttävä puhelimitse tehty tilaus kirjallisesti välittömästi. Toimeksiantajan katsotaan tehneet tilauksen toimittamalla näytteen lähetteineen KVVY:lle. KVVY ei ole velvollinen aloittamaan työtä, jos tilaus ei ole selkeä ja sisällä kaikkia tarvittavia tietoja. KVVY:llä on oikeus jättää toimeksianto hyväksymättä, mikäli toimeksiantoa ei voida suorittaa sen luonteen tai muun puutteellisen asian tai tiedon vuoksi.

Toimeksiantajan tulee varmistaa ja taata, että näytteet eivät aiheuta vaaraa mm. näytteenottopaikallaan, kuljetuksen aikana, laboratoriossa tai muutoin KVVY:n toimitiloille, välineille, työntekijöille tai edustajille. Toimeksiantajan tulee varmistaa ja taata, että näytteenottopaikan olosuhteet eivät aiheuta vaaraa KVYY:n työntekijöille.

KVVY noudattaa toimeksiannon veloituksessa kulloinkin voimassa olevaa tutkimushinnastoa. Arvonlisävero lisätään sopimuksessa sovittuun hintaan. Veloituksista sovitaan tarkemmin pääsääntöisesti asiakassopimuksessa. KVVY:llä on oikeus poiketa tästä perustuen toimeksiantajan tilaus- ja maksuhistoriaan, sekä vaatia tilaushinnan maksua etukäteen ehtona toimeksiannon hyväksymiselle. Toimeksiantaja on vastuussa kaikista ylimääräisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat mm. näytteiden asianmukaisesta hävittämisestä ongelmajätteenä.

Mikäli KVVY käyttää alihankintoja, alihankintojen kustannukset sisällytetään sopimusveloitukseen.

4.      Luottamuksellisuus

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen voimassaolon lakattuakin toimeksiannon suorituksen yhteydessä toiselta osapuolelta saadut luottamukselliset tiedot sekä liike- ja ammattisalaisuudet, ellei muuta ole sovittu.

5.      Omistus- ja käyttöoikeudet

Omistusoikeus toimeksiannon tuloksiin siirtyy toimeksiantajalle, kun toimeksianto on kokonaan maksettu. Senkin jälkeen kun toimeksiantaja on maksanut toimeksiannon, KVVY:llä on oikeus säilyttää toimeksiannosta saatuja tuloksia sekä käyttää ja julkaista toimeksiannosta saatuja tuloksia pseudonymisoituina.

Tutkimusselosteen tai raportin osittainenkin julkaiseminen on kielletty ilman KVVY:n kirjallista lupaa. Toimeksiannon tuloksia julkaistessa KVVY:n nimi on mainittava asianmukaisella tavalla.

KVVY:llä on oikeus hävittää tai tuhota laboratorionäytteet välittömästi analysoinnin jälkeen, ellei toimeksiantajan kanssa ole muuta sovittu. Tutkitut näytteet palautetaan toimeksiantajalle, mikäli palautuksesta on sovittu toimeksiannossa.

KVVY:llä on oikeus käyttää hyväkseen toimeksiannon yhteydessä saavutettua ammattitaitoa ja kokemusta myös muussa kuin sopimuksen tarkoittamassa toiminnassa.

6.      Vastuun rajoitukset

KVVY vastaa toimeksiannon suorittamisesta sopimuksen mukaisesti sovitussa aikataulussa. Mikäli aikataulua ei ole sovittu, toimeksianto suoritetaan ilman aiheetonta viivästystä.

KVVY:llä on oikeus suoritusajan pidentämiseen, kun suorituksen viivästyminen johtuu KVVY:stä riippumattomasta syystä tai toimeksiantajan tai tämän vastuulla olevasta syystä. Mikäli KVVY:n suoritus muuttuu, viivästyy tai työ keskeytyy toimeksiantajan tai tämän vastuulla olevasta syystä, KVVY:llä on oikeus saada korvaus näin aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista.

KVVY:llä on oikeus käyttää ulkopuolisia alihankkijoita toimeksiannon suorittamiseen.

KVVY vastaa toimeksiantajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat KVVY:n tahallisuus tai tuottamuksellisesti aiheuttamista virheistä tai laiminlyönneistä. KVVY:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa toimeksiannosta KVVY:lle maksettavan palkkion määrään. KVVY ei vastaa epäsuorasta vahingosta.

KVVY noudattaa toimeksiannoissaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013).

7.      Ylivoimainen este

KVVY ei ole vastuussa ennalta arvaamattomien tai kohtuullisen hallinnan ulkopuolelta olevien olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamista viivästyksistä, vahingoista, menetyksistä tai muista ongelmista.

8.      Erimielisyydet

KVVY:n ja toimeksiantajan välisissä sopimuksissa sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa ja viimekädessä Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Nämä sopimusehdot liittyvät olennaisina sopimusehtoina mahdolliseen erilliseen asiakassopimukseen. KVVY:llä on oikeus tehdä näihin ehtoihin yksipuolisesti muutoksia. Päivitetty versio yleisistä sopimusehdoista julkaistaan KVVY:n verkkosivuilla eikä tehtyjä muutoksia ilmoiteta asiakkaalle erikseen. Toimeksiantoihin sovelletaan niitä yleisiä ehtoja, jotka ovat voimassa silloin kuin toimeksiantoa koskeva tilaus hyväksytään KVVY:n puolesta.