<? the_title(); ?> - KVVY

Sääski -Maatalouden ja vesienhoidon yhteistyöhanke

Sääski-hankkeen tavoitteena on tehdä kokonaisvaltaista valuma-aluesuunnittelua, joka huomioi maan vesitalouden, hiilensidonnan, kasvukunnon parantamisen, vesistöön kohdistuvan kuormituksen vähentämisen, kalatalouden ja luonnon monimuotoisuuden.

Hankkeen toimet

Hankkeessa rakennetaan uudenlaista yhteistyötä vesistöjen ympärillä toimivien tahojen kesken ja aktivoidaan ja neuvotaan paikallisia toimijoita vesistöjen tilaa parantavissa kunnostustoimissa.

Käytännön suunnittelutyötä tehdään Kymenlaaksossa kahdella pilottialueella Sääskjärvellä ja Tallusjoen osavaluma-alueella. Pilottialueilla tehdään kokonaisvaltaista kuormitustarkastelua ja kunnostussuunnittelua kaikkien hanketoimijoiden yhteistyössä. Tavoitteena on, että maanomistajat lähtevät jo hankkeen aikana toimia toteuttamaan eri rahoituskanavien kautta. Pilotin tuloksena syntyy eri toimijoiden yhteistyötä tiivistävä toimintamalli kokonaisvaltaisesta vesienhallinnasta ja maanrakenteen, hiilen sidonnan sekä maan kasvukunnon kehittämisestä.

Hankkeessa tehdään pilottialueen tiloille tilakohtainen hiilen sidonnan ja maan kasvukunnon parantamissuunnitelma sekä laaditaan käsikirja ojitusyhteisöille parhaaksi havaituista toimintatavoista ja menetelmistä.

Hankkeen toteuttajat

Hanke toteutetaan ProAgria Etelä-Suomen, Kymijoen Vesi ja ympäristön ja Etelä-Suomen Salaojakeskuksen yhteishankkeena vuosina 2020-23. Hanke on saanut rahoitusta Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta.

OTA YHTEYTTÄ:

Mikko Ortamala

Vesitalouden erityisasiantuntija
Itä-Uusimaa, Häme, Kymenlaakso
Puh. 044 331 1809


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi