<? the_title(); ?> - KVVY

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon III (Loiku III) 

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon III (Loiku III) -hanke jatkaa aiemmissa Loiku-hankkeissa aloitettua työtä. Myös Loiku III -hankkeen tavoitteena on aktivoida kunnostustoimien toteutusta Loimijoen alueella, tiivistää eri sektoreiden toimijoiden yhteistyötä ja jalkauttaa jo kehitettyjä vesienhoidon työkaluja laajempaan käyttöön. Hanke edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukee valuma-aluetasoista vesienhoidon suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta.

Hankkeen toimet

Kohti konkretiaa Kourajoella 

Kourajoen valuma-alueella edistetään vuonna 2021 laaditun valuma-alueselvityksen mukaisia toimia. Hanketyö painottuu Palojoen alueelle, ja hankkeessa on tavoitteena laatia vähintään neljä teknistä kunnostussuunnitelmaa alueelle. Kunnostustöitä viedään mahdollisimman kattavasti myös toteutukseen hankkeessa ja tarvittaessa tarkastellaan muita mahdollisia rahoituslähteitä.  

Työ Hanhijoella ja Nientenojalla jatkuu 

Edellisessä Loiku II -hankkeessa kunnostustoimia vietiin toteutukseen Nientenojalla yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa. Näiden toimien vaikuttavuutta seurataan Loiku III -hankkeessa. Lisäksi alueelle laadittuja kunnostussuunnitelmia pyritään viemään toteutukseen. Hanhijoen alueella aiemmassa Loiku II -hankkeessa heräteltiin alueen kummatkin ojitusyhteisöt ja selvitettiin alueen kunnostustarpeita. Tässä hankkeessa on tarkoitus jatkaa kunnostustoimien edistämistä alueella yhteistyön kautta. 

Laajuutta toimintaan pelastusohjelman avulla 

KVVY Yhdistys laati aiemmassa Loiku-hankkeessa pelastusohjelman Loimijoen alueelle. Pelastusohjelmassa on esitetty Loimijoen alueen ongelmakohtia ja esitetty mahdollisia ratkaisuita näihin. Tässä hankkeessa jatketaan pelastusohjelman jalkautusta ja eri toimijoiden sitouttamista yhteiseen Loimijoki-työhön. Tähän työhön kuuluu paikallistoimijoiden neuvontaa. Lisäksi hanke ylläpitää laajasta sidosryhmäverkostosta koostuvan Loimijoki-työryhmän toimintaa sekä jatkaa aktiivista vuoropuhelua alueen kuntien ja ELY-keskusten kanssa. 

Tutustu Loimijoen pelastusohjelmaan

Kuvakaappaus Loimijoen pelastusohjelman aloitussivusta
Pelastusohjelma on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot vesien tilan parantamiseksi.
Turvataan Loimijoki-työn jatkuvuus 

Aiemmassa Loiku-hankkeessa Loimijoen alueelle laadittiin vesienhoidon koordinoinnin toimintasuunnitelma vuosille 2021-2024. Loimijoen alueen kunnat ovat sitoutuneet tähän suunnitelmaan vuoden 2024 loppuun saakka. Loiku III -hankkeessa toimintasuunnitelma päivitetään ja työ tehdään yhteistyössä alueen kuntien, ELY-keskusten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on saada alueen kunnat ja muut toimijat sitoutumaan taas uudeksi nelivuotiskaudeksi Loimijoen alueen vesienhoitoon. 

Hankkeen rahoitus

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY Yhdistys) toteuttaa Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon III (Loiku III) – hanketta vuosina 2023-25. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeet ovat osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. 

Hanke jatkaa aiempien Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon (Loiku ja Loiku II) -hankkeiden työtä. 

Ota yhteyttä:

Hanna Arola

Kehityspäällikkö
Hankevastaava
Puh. 03 2461 322


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille