<? the_title(); ?> - KVVY

Jätevesilietteet

Lietteiden tyhjentäminen on yleensä jätevesijärjestelmien tärkein hoitotoimi. Säännöllinen ja riittävän usein tehtävä tyhjennys yhdessä muiden hoitotoimien kanssa varmistaa järjestelmän hyvän toimivuuden ja pitkän käyttöiän. Usein lietteiden tyhjennystiheydestä määrätään myös alueellisissa jätehuoltomääräyksissä.

Lietteiden tyhjentäminen

Jätevesijärjestelmän lietteet tulee tyhjentää tarvittavalla tiheydellä huomioiden järjestelmän tyyppi ja käyttömäärä. Säännöllinen ja riittävän usein tehtävä tyhjennys yhdessä muiden hoitotoimien kanssa varmistaa järjestelmän hyvän toimivuuden ja pitkän käyttöiän. Lietetyhjennyksen yhteydessä kannattaa myös tutkia järjestelmän rakenteiden kuntoa ja tiiveyttä. Lietetyhjennykset ja muut hoito- ja huoltotoimet on hyvä kirjata käyttöpäiväkirjaan.

Maaperäkäsittelyjärjestelmät

Lietteiden säännöllinen tyhjentäminen on maaperäkäsittelyjärjestelmien, imeyttämöt ja maasuodattamot, tärkein hoitotoimi. Saostussäiliön tehtävänä on poistaa jätevedestä kiinteät aineet ja rasvat. Säiliötä seuraavassa maaperäkäsittelyssä poistetaan jätevedestä liuenneessa muodossa olevat ravinteet.

Maaperäkäsittelyjärjestelmän saostussäiliö olisi hyvä tyhjentää käytön mukaan 2-3 kertaa vuodessa, jos järjestelmään johdetaan myös vessavesiä. Säiliö tulee tyhjentää ennen kuin lietteen määrä säiliön ensimmäisessä osassa ylittää seuraavaan osaan johtavan putken tason. Lietemäärää voi tutkia esimerkiksi kepillä kokeilemalla. Saostussäiliön osastojen välillä tulisi olla T-haarakappale, joka estää rasvan ja pintalietteen kulkeutumisen eteenpäin. Saostussäiliön kolmannessa osassa ei tulisi olla pintalietettä ollenkaan.

saostussäiliön rakenne SVYL ry

Saostussäiliöt tyhjennetään kokonaan. Tyhjentämisen jälkeen saostussäiliöt täytetään vedellä, jotta pinnalla kelluva kiintoaines ja rasva eivät pääsisi ensimmäisestä osastosta eteenpäin. Vesitäyttö vähentää myös pohjavedestä aiheutuvaa nostetta ja huuhtelee kentän imeytysputkia. Tyhjennyksen jälkeen on hyvä seurata, että säiliöihin ei valu vettä säiliöiden ulkopuolelta ja vesitäytön jälkeen seurata, että säiliöt eivät myöskään vuoda ulospäin.

Lietetyhjennyksen yhteydessä kannattaa tarkistaa myös maaperäkäsittelykentän rakenteiden kunto ja jako- ja kokoomakaivon tyhjennystarve. Jos imeytysputkia on tarpeen huuhdella, tulee jakokaivo tyhjentää huuhtelun yhteydessä.

Laitepuhdistamot

Laitepuhdistamoita on hyvin monenlaisia. Niiden lietetyhjennys tulee aina tehdä laitevalmistajan ohjeistusta noudattaen. Panospuhdistamoiden lietemäärää ja lietteen kuntoa voi itsekin helposti seurata lietteen laskeutuvuuskokeella. Panospuhdistamoiden tyhjennyksessä on hyvä huomioida, että prosessisäiliön aktiivilietettä ei ole tarkoitus tyhjentää kokonaan, vaan jättää ainakin osa laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Panospuhdistamossa biologinen puhdistuminen tapahtuu aktiivilietteen mikrobien toimesta, ja jos kaikki liete tyhjennetään, kestää uuden aktiivilietteen muodostuminen useita viikkoja ja puhdistamo toimii vajaateholla.

Mökkijärjestelmät

Kesämökeillä on hyvin monentasoisia järjestelmiä pesuvesien käsittelyyn. Teollisesti valmistettuja järjestelmiä tulee aina hoitaa laitevalmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Jos käytössä on pesuvesisuodatin, jossa on vaihdettava suodinmateriaali, tulee suodinmateriaali vaihtaa säännöllisesti laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Käytön myötä suodinmateriaalin rakenne haurastuu, materiaaliin kertyy lietettä ja ohivirtausten mahdollisuus kasvaa. Jos suodinmateriaalia ei vaihdeta riittävän usein, heikkenee laitteen puhdistusteho ajan myötä. Orgaaninen suodinmateriaali tulee kompostoida asianmukaisesti laitevalmistajan ohjeita ja jätehuoltomääräyksiä noudattaen.

Pienten tai vähäisellä käytöllä olevien pesuvesijärjestelmien saostussäiliön voi tyhjentää myös omatoimisesti jätehuoltomääräysten niin salliessa. Omatoiminen tyhjentäminen suoritetaan kaapimalla säiliöön muodostunut pintaliete ja tarvittaessa myös pohjaliete pois ja kompostoimalla se jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Soita meille Soita meille