<? the_title(); ?> - KVVY

Lainsäädäntö

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyä säätelee valtakunnallisesti ympäristönsuojelulaki 527/2014 sekä valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017. Jätevesijärjestelmän rakentamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999. Lisäksi voi olla paikallisiin olosuhteisiin perustuvia kuntakohtaisia tai alueellisia määräyksiä. Nykyiset säädökset astuivat voimaan 3.4.2017.

Ympäristönsuojelulaki 527/2014

Ympäristönsuojelulain 16. luku käsittelee viemäriverkoston ulkopuolisten alueiden talousjätevesien käsittelyä. Laissa on määritelty mm. yleinen puhdistamisvelvollisuus sekä perustason puhdistusvaatimus. Perustason puhdistusvaatimuksen mukaan talousjätevesistä on poistettava vähintään 80 % orgaanisesta aineesta, 70 % fosforista ja 30 % typestä. Poistoprosentteja verrataan käsittelemättömän jäteveden laskennalliseen kuormituslukuun. Kiinteistönomistajan on myös huolehdittava, että jätevesien käsittelyä varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva käsittelyjärjestelmä, selvitys järjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.

Laissa määrätään, että ennen vuotta 2004 rakennettujen ranta- ja pohjavesialueilla sijaitsevien järjestelmien tulee täyttää vähintään perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueeksi on määritelty 100 metriä vesistön keskivedenkorkeudesta. Muilla alueilla, eli ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella, kiinteistönomistaja voi pääsääntöisesti itse päättää, milloin hän tekee vaadittavan järjestelmän saneerauksen. Järjestelmä tulee kuitenkin uusia viimeistään isompien rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä. Järjestelmä tulee uusia myös kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä.

Ympäristönsuojelulaki sisältää myös lykkäysten ja poikkeamisten hakemisen edellytykset. Jos kaikki kiinteistönomistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat kiinteistöllä vakituisesti, saa remontista lykkäyksen. Järjestelmän tulee kuitenkin olla käyttökuntoinen. Vapaa-ajan asuntoihin ei ikään perustuvaa lykkäystä voi saada. Poikkeuksia remonttivaatimuksista erityisen herkillä alueilla on mahdollista hakea omalta kunnalta, mikäli kuormitus on huomattavan vähäistä tai kustannukset ovat kohtuuttoman suuria.

Laki ei tarkemmin määrittele millä menetelmällä jätevedet tulee puhdistaa.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017

Valtioneuvoston asetuksessa määritellään ympäristönsuojelulakia tarkemmin mm. haja-asutuksen kuormitusluku ja perustasoa tiukempi puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla. Asetuksessa myös määritellään jätevesijärjestelmän selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden sisältövaatimukset.

Paikalliset määräykset

Valtakunnallisen lainsäädännön lisäksi haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn voi liittyä monia paikallisiin olosuhteisiin perustuvia määräyksiä. Näitä määräyksiä voi sisältyä ainakin ympäristönsuojelumääräyksiin, kaavamääräyksiin, rakennusjärjestykseen sekä jätehuoltomääräyksiin. Paikalliset määräykset voi tarkistaa omasta kunnasta.

 

 

Soita meille Soita meille