<? the_title(); ?> - KVVY

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon (Loiku)

Loiku-hanke muodostuu kolmesta osa-alueesta. Hanke tekee laajassa yhteistyössä käsikirjoituksen toimista, joilla päästään kohti parempaa vesien tilaa, pilotoi kokonaisvaltaista valuma-alueen kunnostussuunnittelua ja neuvoo alueen paikallisia toimijoita omien kunnostustoimien edistämisessä.

Loimijoen käsikirjoitus

Loimijoen vesistöalue jakautuu kolmen eri vesienhoidon toimenpideohjelman alueelle. Käsikirjoitus kokoaa koko vesistöalueen vesienhoidon suunnittelua tukevat aineistot yhdeksi kokonaisuudeksi ja luo konkreetisemman kuvan niistä toimista, joilla päästään kohti parempaa vesien tilaa. Käsikirjoitus ohjaa jatkossa toimia ja hankkeistuksia alueellisesti vaikuttavimpiin kohteisiin. Käsikirjoitus työstetään tarinakartan muotoon.

Kokonaisvaltainen valuma-aluesuunnittelu pilottialueella

Hankkeen pilottialueella Punkalaitumen Oriniemenjoella tehdään valuma-alueen kunnostustoimien suunnittelua eri sektoritoimijat yhdistävänä kokonaisvaltaisena suunnitteluna. Lähtökohtana on ottaa alueen maanomistajat mukaan suunnitteluun pilottialueen valinnasta alkaen. Tavoitteena on yhdessä tunnistaa alueen ongelmakohdat, kehitystarpeet ja mahdollisuudet. Yhdessä keskustellen saadaan rakennettua kokonaisuus, josta kaikki
kokevat hyötyvänsä ja ovat valmiit suunnitelmaa toteuttamaan. Kokonaissuunnittelun yhteydessä saadaan ratkaistua maanomistajien ongelmalliseksi kokemat asiat ja samalla yhdistämään kokonaisuuteen myös vesienhoidollisia ja esim. luonnon monimuotoisuuteen, maisemaan ja virkistyskäyttöön liittyviä toimia. Kokonaisvaltainen suunnittelu mahdollistaa myös erilaisten toimien ja rahoituslähteiden tehokkaan ketjuttamisen.

Tutustu tarkemmin pilottialueeseen ja sinne suunniteltuihin toimiin tästä.

piirretty kartta valuma-alueen kunnostustoimista
Esimerkki kokonaisvaltaisen valuma-aluesuunnittelun tuottamasta toimenpidekokonaisuudesta.

Paikallisten toimijoiden neuvonta

Tarjoamme hankkeessa kunnostusneuvontaa paikallisille toimijoille koko vesistöalueella. Autamme paikallistoimijoita esimerkiksi kotivesistön ongelmakohtien hahmottamisessa, sopivien kunnostustoimien valinnassa sekä hankehakemusten laadinnassa. Lisäksi tuemme paikallistoimijoita kunnostustoimien toteuttamisessa. Tärkeä osa alueellista työtä on erilaiset vuosittain toistuvat tapahtumat mm. Avoimet kunnostuskohteet -päivä kesäkuun alussa ja Loimijoki-ilta marraskuussa.

Hankkeen toteuttajat

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanke on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY), Etelä-Suomen Salaojakeskuksen/ProAgria Etelä-Suomi ry:n (ESSK) ja Suomen metsäkeskuksen (SMK) yhteishanke. Hanke on osa laajempaa Loimijoen alueen vesienhoidon kehittämiskokonaisuutta.

Hankkeen rahoitus

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanke toteutetaan vuosina 2019-2020. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö vesien ja merenhoidon avustuksista.

Ota yhteyttä:

Hanna Alajoki

Vesistöt ja vesienhoito
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1231

Satu Heino

Vesienhoidon suunnittelu
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1207


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille